Ferrari Eugenio Castelloti – G.P Monaco 1952 – Aston Martin